ลงทะเบียนงานภาวนาครอบครัว
วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
Wangree Resort Nakornnayok 12 - 16 April 2019กรุณาระบุจำนวนผู้เข้าภาวนา
Please indicate number of retreatant in this application

      จำนวนผู้ใหญ่/Adult คน/Person
  จำนวนเด็กอายุระหว่าง 6 - 12 ปี Children age between 6 - 12 years คน/Person
  การเดินทาง/Transportation
  เดินทางโดยรถบัส/By bus
ค่าเดินทาง 800 บาท/คน
Transportation fee 800 Baht/person
ขึ้นรถที่ หน้าอาคารอัมรินทร์พลาซ่า (สถานีBTS ชิดลม หน้าร้านแมคโดนัล)
Meeting point is in front of Amarin Building, Chidlom BTS stn., Bangkok
  เดินทางโดยรถส่วนตัว/By private car แผนที่วังรีรีสอร์ท Map to Wangree Resort
 


ผู้สมัครจะได้รับการจัดให้พักร่วมกับ ผู้เข้าร่วมงานภาวนาเพศเดียวกันท่านอื่นๆ (ห้องละ 2-3 คน) ยกเว้นในกรณีครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน จะได้รับการจัดให้พักในห้องเดียวกัน หรือ พักรวมผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 1 คน
The applicant will be arranged to stay with other retreatants with same gender.
In exception of family of 2-3 persons which will be arranged to stay together.