• image01
  • image02
  • image03
  • image04
  • image05
  • image06

กิจกรรมอันใกล้นี้ วันที่ / สถานที่
กลุ่มสังฆะสวนธรรม

18 พฤษภาคม 2562 / สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 


กลุ่มสังฆะพุทธสาม


17 เมษายน 2562/ ตึกอมรินทร์ ชิดลม

กลุ่มสังฆะแปดค่ำ


Mon 29 Apr 2019

18.30 - 20.00 น. at Horizon Cancer Center, Bumrungrad Hospital


ตารางกิจกรรมภาวนา ปี 2562

Events and Retreat 2019หน้าแรก
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย PDF Print

alt


          สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ปฏิบัติทั่วโลก เพื่อให้พวกเรา พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และฆราวาส มีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ - ครูของพวกเรา

          เรารู้ดีว่า เราต้องการการสนับสนุนจากกันและกันเพื่อดำรงอยู่บนหนทางของพระพุทธองค์ เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์จะช่วยให้ผู้คนได้ฝึกปฏิบัติตามคำสอนเพื่อลดทอนความทุกข์ในชีวิตและนำความสุขเบิกบานมาสู่โลก

          ด้วยการฝึกเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ทำให้เราตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรา ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเมตตา และความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างสม่ำเสมอของผู้คนและสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งดินแดนของมนุษย์ รวมถึงสรรพสัตว์ พืช และแร่ธาตุ

          ด้วยปัญญาแห่งการเป็นดั่งกันและกัน(การเชื่อมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง) เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันดั่งครอบครัวทางจิตวิญญาณเดียวกัน อย่างสมานฉันท์ และด้วยความระลึกรู้บุญคุณ ซึ่งบ่มเพาะความรักฉันท์พี่น้อง เพื่อว่าเราจะสามารถสร้างดินแดนอุดมคติขึ้นได้ในทุกๆ ปัจจุบันขณะ บนผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์และงดงาม

          นี่คือช่วงเวลาอันเป็นสุขที่พวกเราจะมอบความขอบคุณอย่างลึกซึ้งแก่ทุกๆคน รวมถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณ และบรรพบุรุษของผืนแผ่นดินแห่งนี้
                                                                                                              หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์


alt

alt

alt


การสนับสนุนโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย

บัญชีมูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 738-206690-8
ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2