หน้าแรก > หนังสือ/สื่อธรรม > แนะนำหนังสือ > ศิลปะแห่งอำนาจ (The Art of Power)
ศิลปะแห่งอำนาจ (The Art of Power) PDF Print

ศิลปะแห่งอำนาจ
The Art of Power


ท่านติช นัท ฮันห์ เขียน
จิตร์ ตันฑเสถียร แปล
มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย

 


 "อำนาจมีความหมายอย่างไรสำหรับเรา ทำไมคนหลายๆ คนจึงยินยอม ทำแทบทุกสิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ หรือแม้กระทั่งในขณะที่เราไม่รู้ตัว พวกเราหลายคนก็พยายามอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้ จะทำให้เราควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น เราเชื่อว่าอำนาจจะนำมา ซึ่งสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด... คือ อิสรภาพ และ ความสุข

        เราทุกคนต้องการที่จะมีอำนาจและ ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าแรงผลักดัน ให้เราก้าวสู่และคงอำนาจไว้ ดึงพลังงานไปจากตัวเรา ทำให้เกิดความเครียด กับสัมพันธภาพกับคนรอบตัวแล้ว ความสำเร็จทางธุรกิจและความมั่งคั่งที่เรา ได้มาก็คงไม่คุ้มค่าเท่าไร

        การมีชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้ง การมีเวลาดูแลคนและสิ่งที่เรารักก็เป็นอำนาจ อีกประเภทหนึ่ง

        การต้องการอำนาจ ชื่อเสียง และความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งผิด แต่เราควรรู้ว่า เราหาสิ่งเหล่านี้ เพราะเราต้องการมีความสุข ถ้าหากเรามีความร่ำรวยและ มีอำนาจ แต่ไม่มีความสุขแล้ว... เราจะร่ำรวยและมีอำนาจไปเพื่ออะไร?

        เราสามารถใช้วิธีการอันเรียบง่าย จับต้องได้และมีประสิทธิภาพ ในการ สร้างสรรค์อำนาจที่แท้จริงได้ในชีวิตประจำวัน... อำนาจแห่งอิสรภาพ แห่งความมั่นคงและความสุข สำหรับเวลานี้ ตรงนี้ ในปัจจุบันขณะ... สิ่งนี้เรา สามารถทำได้เพื่อตัวเราเอง เพื่อครอบครัวของเรา เพื่อชุมชนรอบตัว และเพื่อ โลกใบนี้"

"บริหารอำนาจอย่างแยบคาย

        เมื่อมีอะไรมากวนใจเธอ เมื่อเกิดสิ่งที่เธอไม่ชอบใจขึ้นในครอบครัว หรือชุมชน เธออยากเปลี่ยนสิ่งนั้นในทันที เธอถูกยั่วยุให้ใช้อำนาจอันน้อยนิด ที่เธอมีอยู่ ในฐานะ พ่อ แม่ ครู คนสำคัญ เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น จริงๆ แล้วนี่คือชั่วขณะที่สำคัญที่เธอต้องหยุดและพิจารณา มองอย่างลึกซึ้ง เข้าไปในธรรมชาติของสิ่งที่มารบกวนใจเธอ เพื่อจะได้รู้ว่า เธอควรดูแล สถานการณ์นั้นอย่างไร ด้วยความมีสติและความกรุณาอย่างเต็มเปี่ยม"

คัดบางส่วนมาจาก
"ศิลปะแห่งอำนาจ"
โดย ท่านติช นัท ฮันห์

"ศิลปะแห่งอำนาจ เป็นหนังสือที่ไม่เพียง เปิดเผยถึงพลานุภาพของอำนาจภายใน เท่านั้น หากยังชี้ให้เราตระหนักว่า อำนาจ ดังกล่าวมีอยู่แล้วในเราทุกคน สิ่งที่ต้องทำ ก็คือปลุกพลังดังกล่าวนั้นให้ตื่นขึ้น เริ่มต้น ด้วยการปลูกสติ หรือสร้างความตื่นรู้ใน ปัจจุบัน อันนำไปสู่การบ่มเพาะปัญญาและ กรุณา ในหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงคุณธรรม พื้นฐานหลายประการ ที่ช่วยเสริมสร้าง อำนาจภายในให้มั่นคงได้ อาทิ ศรัทธา วิริยะ สมาธิและศีล ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้อง ปฏิเสธโลก หรือถอนตัวออกจากชีวิต ประจำวัน"

พระไพศาล วิสาโล

"เมื่อ เราเข้าใจความหมายแห่งอำนาจที่ แท้จริง เราสามารถปลูกฝังความมีอำนาจ ที่งดงามนี้ และรู้จักใช้อำนาจอันแท้จริง ของเรา โดยฝึกฝนและบ่มเพาะความ สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน สัมผัส กับการใช้ชีวิต การทำงาน การวางแผน ในภาวะแห่งปัจจุบันขณะ อันไร้ความกังวล ความเครียด และความกระหายอยาก พร้อมมีเวลาดูแลตนเอง คนในครอบครัว และผู้คนรอบข้าง นำมาซึ่งความสุขอัน แท้จริงต่อตนเอง ต่อครอบครัว และผู้คน รอบข้าง นี่คือหนทางแห่งอำนาจที่แท้จริง ในมิติทางจิตวิญญาณ อันเป็นพื้นฐานแห่ง ความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริง"

ภิกษุณีนิรามิสา

"ต้อง ขอบคุณผู้ที่ทรงอำนาจ ผู้ที่มีชื่อเสียง และมหาเศรษฐีระดับโลกหลายท่าน ที่ได้ ใช้ชีวิตเป็นตัวอย่าง ให้พวกเราเห็นว่า เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่ในโลกของ ความเป็นจริง... เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัย และหนูดีมั่นใจว่า ตัวเราเองในฐานะผู้อ่าน ก็สามารถพลิกตัวเองให้กลายเป็น 'ตัวอย่างเดินดิน' ได้ เมื่อเราอ่านหนังสือ เล่มนี้จบลง"

หนูดี วนิษา เรซ